ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

   โรงเรียนวัดบางเสาธง เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 86 ตารางวา เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดบางเสาธงใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลบางขุนศรี 1”
                ในปี พ.ศ. 2496 ได้สร้างอาคารไม้ 1 หลังทำพิธีฉลองอาคารเรียนและใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดบางเสาธง”
                ในปี พ.ศ. 2518 ได้งบประมาณจากกรุงเทพมหานคร สร้างตึก 3 ชั้น 6 ห้องเรียน โดยรื้ออาคารไม้หลังเก่าออก
                ในปี พ.ศ. 2550 ได้งบประมาณจากกรุงเทพมหานคร สร้างตึก 3 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่งต่อมาได้ต่อเติมชั้นล่างเป็นห้องเรียน   
          

    ปัจจุบันทำหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วย   อาคารเรียนเป็นตึก 3 ชั้น 2 หลัง รวม 12 ห้องเรียน  บ้านพักภารโรง 1 หลัง ชั้นล่างเป็นห้องน้ำนักเรียนชาย และหญิง  โรงอาหาร 1 หลัง โดยชั้นล่างเป็นโรงอาหาร ชั้นบนเป็นห้องสมุดและห้องพยาบาล