สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

อักษรย่อ สธ. หมายถึง ความสามัคคีกลมเกลียว เป็นหนึ่งเดียว

กนกเปลวที่ล้อมรอบอักษร สธ. หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความรู้ ปัญญา ความศรัทธาวัฒนธรรม

วิริเยน ทุกฺขมจฺ เจติ หมายถึง บุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

ความหมายของตราสัญลักษณ์ จึงหมายถึง ความสามัคคีกลมเกลียวที่จะมุ่งหมายร่วม
กันในการพัฒนา เยาวชน ให้เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามคุณค่าแห่งศาสนธรรม วัฒนธรรมและศาสตร์ความรู้

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

    ดอกบัวหลวงสีชมพู  เป็นดอกไม้ประจำโรงเรียนวัดบางเสาธงซึ่งแสดงถึงความเป็นโรงเรียนวิธีพุทธ  และดอกบัวก็เปรียบเหมือนกับ ผู้ที่มีความรู้ มีจิตใจที่บริสุทธิ์ สะอาด และเบิกบานแจ่มใส สายใยของบัวที่ยืดยาวนั้น คือสายสัมพันธ์ของครอบครัวที่ทำให้ทุกคนมีความห่วงใยรักใคร่ และผูกพันธ์ต่อกันอย่างแนบแน่น