วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

“ วิทยาการทันสมัย   นักเรียนสนใจใฝ่รู้   สู่เกณฑ์มาตรฐาน   
พัฒนาการศึกษาร่วมกับชุมชน   สืบสานวัฒนธรรมไทย   
บนพื้นฐานแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”