วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

“ มีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
พัฒนาครูสู่มืออาชีพ ”

 

ปรัชญาของโรงเรียน

"ใฝ่หาความรู้ เชิดชูจริยธรรม น้อมนำความเป็นไทย พลานามัยสมบูรณ์"