พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม                                                                      
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
3. ส่งเสริมและพัฒนาครูสู่มืออาชีพ


เป้าประสงค์

1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม                                                              2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา                                                                        3. ครูมีความรู้ ทักษะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ