พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

      1. จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามความต้องการของชุมชน กรุงเทพมหานคร
      2. พัฒนาครูและบุคลากรให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาบนพื้นฐานแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
      3. บริหารจัดการบนพื้นฐานแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงาน ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน งานบุคลากร และงานบริหารทั่วไปด้วยหลักธรรมาภิบาล
      4. ร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษาและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและงานวิชาการให้มีคุณภาพ

เป้าหมาย

      1. เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้มีความรู้คู่คุณธรรมและมีทักษะในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตที่ตรงกับความต้องการและคาดหวังของชุมชนและกรุงเทพมหานครบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
      2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาบนพื้นฐานแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
      3. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ การเงิน อาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล บนพื้นฐานแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
      4. เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น บนพื้นฐานแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล