กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอัคเดช สัจจาพันธ์ุ
ครูผู้ช่วย