คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศิรสิทธิ์ พรมแดน (นิว)
ตำแหน่ง : ประประธานกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิรัสยา โตสมบุญ (ยาย่า)
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวนิดา บุญเต็ม (มีมี่)
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : พร เด็กหญิงฑิฆัม พูลสวัสดิ์ (โมเดล)
ตำแหน่ง : หัวหน้ากรรมการนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนทร สุนทรวิภาต (ดล)
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอริยา น้อยชื่นใจ (หวาน)
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอภิรักษ์ แก้วทอง (อาร์ท)
ตำแหน่ง : หัวหน้ากรรมการนักเรียน ฝ่ายวินัยและสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสรินยา โมราเรือง (ใบหยก)
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน ฝ่ายวินัยและสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปรียานุช ถ้วยนาค (ซูชิ)
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน ฝ่ายวินัยและสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกชพร สุดใจ (กาละแมร์)
ตำแหน่ง : หัวหน้ากรรมการนักเรียน ฝ่ายกิจกรรมและสุขภาพ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจิรภาส แซ่อึ้ง (อ้วน)
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน ฝ่ายกิจกรรมและสุขภาพ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเพชรรินทร์ สดสุชาติ (น้ำเพชร)
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน ฝ่ายกิจกรรมและสุขภาพ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5